Dávky a příspěvky

mpsv.cz

S Úřadem práce ČR můžete komunikovat z pohodlí domova elektronicky. Přečtete si návod, jak jednoduše a rychle vyřídíte vše, co potřebujete

https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace


Odměna pěstouna
Odměna pěstouna bývá definována jako forma (finančního) společenského uznání osobě, která pečuje o dítě jiných rodičů formou zprostředkované pěstounské péče. Nárok na odměnu má osoba pečující po dobu trvání faktické osobní péče o svěřené dítě. Osobou pečující, která má nárok na odměnu pěstouna, je rovněž fyzická osoba, která byla do dosažení zletilosti svěřeného dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, kdy tento bývalý svěřenec má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte z titulu nezaopatřenosti. Osoba v evidenci, má nárok na odměnu po dobu zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Výše odměny pěstouna se odvíjí od násobku zákonem daného koeficientu a minimální mzdy v závislosti na typu poskytované pěstounské péče, počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu.

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/odmena-pestouna

Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázovou dávkou určenou pro nákup potřebného vybavení pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-pri-prevzeti-ditete

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je dávkou nahrazující výživné dítěte. Pro zajištění stability poměrů dítěte, které nemá po dosažení zletilosti z důvodů nezaopatřenosti vlastní trvalý příjem, je příspěvek vyplácen i po skončení pěstounské péče, nejdéle však do dosažení 26 let věku dítěte. U dětí svěřených do pěstounské péče na přechodnou dobu nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dosažení zletilosti nevzniká.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-uhradu-potreb-ditete

Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní příjmově testovanou dávkou nezaopatřeného dítěte žijícího v rodině s nižším příjmem. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte a ve dvou výměrách podle druhu příjmů doložených rodinou.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pridavek-na-dite

Příspěvek na péči
Nárok na příspěvek má osoba starší jednoho roku uvedená v § 4 odst. 1 zákona o sociálních službách, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislost, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo
dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci

Metodické pokyny, manuály, stanoviska
https://www.mpsv.cz/metodicke-pokyny-manualy-stanoviska