Stanovy

Profesního sdružení přechodných pěstounů z. s. Úplné znění ke dni 9. 4. 2022

„Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, at' už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.”

výňatek z úmluvy o právech dítěte

Členská schůze dne 9.4.2022 schválila úpravy ve stanovách:

  • jedná se především o rozšíření možnosti členství ve sdružení pro bývalé členy, kteří již nesplňují podmínku zařazení osoby v evidenci, ale stále chtějí sdružení podporovat a poskytovat své zkušenosti pro rozvoje PPPD. Případně se jedná o externisty mimo profesi, například mediálně známé osobnosti, které by svou osobností podporovali sdružení a pomáhali tak propagovat povědomí o PPPD - Stanovy vymezují jejich omezená práva a povinnosti
  • další změna je, vzhledem k profesi přechodného pěstouna a rozložení členské základny po celé republice, otevřít více možnost účastnit se a rozhodovat o aktivitách sdružení - pořádat setkání online a mít ve Stanovách možnost hlasovat per rollam – prokazatelně a doložitelně
  • další úpravy Stanov se týkaly konkrétnější specifikace činnosti a zaměření sdružení, stylistických úprav a více vyjasněných práv a povinností členů

Plné znění stanov najdete zde

Radka Švecová

předsedkyně

Praha

radka.svecova@pspp.cz

Alena Benešová

členka výboru

Praha

pspp@pspp.cz

Marie Mičánová

členka výboru

Vysočina

pspp@pspp.cz

Jana Křížková

členka výboru

Liberecký kraj

pspp@pspp.cz

Jana Kiklhornová

členka výboru

Praha

pspp@pspp.cz