Jednorázový příspěvek na dítě

Od 1. července nabyl účinnosti zákon č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě. Tento příspěvek činí 5 000 Kč a za podmínek daných tímto právním předpisem
na něj mají nárok rovněž děti svěřené do náhradní rodinné péče.

1. O příspěvek může žádat pouze zákonný zástupce dítěte nebo osoba, jíž bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče nahrazující péči rodičů.  

2. Pokud ke dni podání žádosti je dítě svěřeno do přechodné pěstounské péče, pak může podat žádost o příspěvek pěstoun – rozhodné tedy je, kdo má dítě v péči ke dni podání žádosti.

3. Žádost o příspěvek může podat přechodný pěstoun, bylo-li mu dítě do této péče svěřeno. Posuzované osoby, se kterými dítě žije se zkoumají ke dni podání žádosti, tzn. rozhodné je, kdo ke dni podání žádosti má dítě v péči. Podal-li by žádost zákonný zástupce, který ke dni podání žádosti již dítě v péči neměl, bude případný vyplacený příspěvek následně vymáhán jako přeplatek.

4. Je-li dítě svěřeno do přechodné pěstounské péče, pak lze požádat o příspěvek, a to ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona. (pozn. dotaz zněl na přijetí dítěte do PPPD po 1.8.2022)
Pozn. dle zákona je stanoveno rozhodné období – pokud má v měsíci červenci 2022 nárok na výplatu přídavku na dítě, který mu náleží za měsíc červen 2022–v tomto případě je výplata automaticky, v ostatních případech se musí podat žádost. Dále musí být splněna podmínka rozhodného příjmu posuzovaných osob, s nimiž dítě ke dni podání žádosti o příspěvek žije, a v roce 2021 tento příjem nepřesáhl 1 000 000 Kč.

Otázky a odpovědi k příspěvku 5 tisíc korun na dítě

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_A4_06092022.pdf

O jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na dítě lze požádat osobně na vybraných Czech POINTEch nebo online pomocí nového klientského portálu MPSV.

Aplikace Jenda