Předběžné opatření, kterým jsou děti svěřovány do pěstounské péče na přechodnou dobu

Zákonem č. 363/2021 Sb. (novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, účinná od 1. 1. 2022) se změnilo trvání předběžného opatření. Předběžné opatření vydané dle § 452 zákona č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. ř. s.) trvá po dobu, kterou určí soud a tato doba nesmí přesahovat 3 měsíce od vykonatelnosti tohoto předběžného opatření (viz § 459 zákona).

Pěstoun na přechodnou dobu, se může dostat do situace, kdy je mu z důvodu skončení trvání předběžného opatření ukončena výplata dávky příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Úřad práce ČR je totiž vázán právními předpisy a dávky pěstounské péče může vyplácet pouze při splnění všech podmínek daných zákonem a v případě, že soud vydá předběžné opatření dle § 452 z. ř. s., je v jeho kompetenci v případě potřeby jím vydané předběžné opatření prodloužit dle § 460 z. ř. s.. Případně je k kompetenci příslušného OSPOD, který je zpravidla navrhovatelem předběžného opatření dle § 452 z. ř. s., aby prodloužení tohoto předběžného opatření soudu navrhl.

Jak je výše uvedeno jsou tyto dva subjekty (soud a OSPOD) kompetentní k tomu, aby pěstoun měl právní podklad na péči o dítě.

Zároveň doporučujeme, aby si uvedenou lhůtu hlídal i pěstoun, je to v jeho vlastním zájmu.

Dobrá rodina o.p.s zpracovala informační materiál na toto téma - najdete jej zde