Projekt MPSV – Standardizace procesu zabezpečení NRP o děti

MPSV zahájilo tříletý projekt jehož cílem je zefektivnění a zjednodušení procesu zabezpečení náhradní rodinné péče (NRP) pro ohrožené děti.

Projekt reaguje na problémy v dosavadní praxi systému náhradní rodinné péče, která je krajově, systémově i časově roztříštěná a nedokáže tak pružně a rychle reagovat na potřeby dětí.

Posuzování zájemců o NRP

V prvé řadě jde o vytvoření návrhu jednotného formátu výstupů nutných pro odborné posuzování zájemců o NRP na krajské úrovni, nastavit kontinuitu v procesu posuzování zájemců a zájemkyň o NRP, zjednodušit mezikrajskou spolupráci a uznatelnost/prostupnost příprav k přijetí dítěte do rodiny i mimo kraj trvalého pobytu zájemců.

Sjednocení evidence zájemců o NPR a dětí s potřebou NRP

Dalším záměrem je sjednocení krajů v oblasti vedení evidence zájemců o NRP na jedné straně a dětí vyžadujících zprostředkování NRP na druhé stráně (dále jen evidence“), který by obsáhl aktuálně dostupná data na krajské úrovni, umožnil jejich sjednocení a doplnění o relevantní informace, aby následné párování vždy probíhalo formou vyhledávání vhodných zájemců o NRP pro konkrétní dítě a ne naopak. Projekt se bude snažit propojit identifikované kompetence zájemců a zájemkyň o poskytování NRP s potřebami dětí.

Oblast poskytování NRP pro děti se specifickými potřebami (tj. zejména děti se zdravotním znevýhodněním, psychiatrickou diagnózou, děti starší 6 let, sourozenecké skupiny a děti jiného, než majoritního etnika) vyžaduje nejen úzkou spolupráci mezi všemi zainteresovanými osobami a organizacemi, ale je třeba využívat specifické metody, které umožňují identifikovat, vyhledávat a pracovat se zájemci o NRP, kteří disponují kompetencemi potřebnými pro poskytování NRP této skupině dětí. Podpora krajů při plánování a zprostředkování NRP dětem se specifickými potřeby, identifikovat jejich potřeby v této oblasti a vytvořit adekvátní plán pro jejich naplnění, je nedílnou součástí.

Pro získání nových náhradních rodičů je třeba podpořit osvětové aktivity pro posílení zájmu o výkon NRP, a zatraktivnit výkon pěstounské péče pro potenciální zájemce a zájemkyně z řad široké veřejnosti. Také zvýšit povědomí pracovníků zapojených do sociálně-právní ochrany dětí o plánovaných/realizovaných změnách v zabezpečení NRP pro ohrožené děti, a dále posílit zájem o výkon NRP. Sdílet dobrou praxi v poskytování NRP pro zájemce o NRP a další potenciální zájemce o zprostředkování NRP je
důležitou součástí.

Standardizace procesu zabezpečení náhradní rodinné péče o děti - Právona dětství (pravonadetstvi.cz)