Sociální nadační fond hl. m. Prahy

Sociální nadační fond hl. m. Prahy (SNF HMP) zahájil svoji činnost a plánuje spustit příjem žádostí o nadační podporu od 11. srpna 2022. Nadační příspěvky jsou ve statutu strukturovány do čtyř specifických programů podpory, z nichž jedním z nich je i Program podpory pěstounské péče. Nadační příspěvky jsou v tomto programu poskytovány v podprogramech:

1. Zajištění individuálních potřeb pěstounů a dětí v pěstounské péči:

  • příspěvek na terapeutické služby pro pěstouny, přijaté dítě a biologickou rodinu pěstouna;
  • příspěvek na krátkodobé odlehčení v péči;
  • příspěvek na zajištění specializovaných právních služeb pro děti svěřené do pěstounské péče (zajištění zastoupení při právních úkonech, jednání s úřady,
    zaplacení kauce nebo jiných nečekaných výdajů spojených se zajištěním domácího zázemí pro děti);
  • příspěvek na volnočasové aktivity dětí v pěstounské péči;

2. Profesní rozvoj pěstounů:

  • příspěvek na supervizi pěstouna;
  • příspěvek na specifické vzdělávání a doplnění dovedností podle potřeb dítěte;
  • příspěvek na zvládání péče u dětí ve stupni III. a IV. závislosti za pomoci cizí osoby;
  • příspěvek na výkon pěstounství v Praze.

  SNF HMP vzal ve své koncepci v úvahu už i to, že byl schválen zákon, který od roku 2025 zakazuje umisťování dětí do 3 let do ústavních zařízení a péči o malé děti mají plně převzít pěstounské rodiny. Je tedy potřeba poskytnout těmto rodinám co nejširší nabídku podpory a služeb. Systém náhradní péče v ČR také není příliš nakloněn starším dětem, dětem s postižením nebo sourozeneckým skupinám, i když právě pro tyto děti je nejtěžší najít nové náhradní rodiče, proto je podpora zaměřena i tímto směrem. I z těchto důvodů se SNF HMP rozhodl motivovat další potencionální zájemce díky nabídce podpory.

Žádosti o některou z nabízených podpor budou moci pěstouni podávat od 11. srpna prostřednictvím www.socialninadacnifond.praha.eu