Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023

V této zprávě naleznete zpracovanou statistickou analýzu dat resortu školství a práce a sociálních věcí v oblasti péče o děti se zaměřením na cílovou skupinu děti ohrožené zanedbáváním a špatným zacházením. Zpráva vznikla ve spolupráci s MŠMT v rámci Iniciativy 8000důvodů.

A jaká jsou hlavní zjištění, která zpráva přináší?

V České republice za posledních 15 let významně (o 6 tisíc) vzrostl počet dětí ohrožených zanedbáváním, které byly odebrány z rodiny a umístěny do pěstounské nebo ústavní péče.

Panují velké rozdíly v míře odebírání dětí z rodiny mezi kraji i mezi jednotlivými OSPOD.

Existuje velmi silná souvislost mezi podílem dětí odebraných z rodiny a podílem obyvatel v sociálních problémech jako jsou exekuce a bytová nouze a zároveň nedostatečnou nabídkou sociálních služeb pro ohrožené rodiny.

Řešení je v rozvoji preventivních služeb a přijetí zákona o podpoře v bydlení.

České republice se podařilo v posledních 15 letech dosáhnout několika významných posunů v péči o ohrožené děti. Byly výrazně zlepšeny podmínky pro výkon pěstounské péče a došlo k její profesionalizaci. Díky tomu, že většina ohrožených dětí do 3 let, které potřebují náhradní péči, je umísťována do pěstounské péče na přechodnou dobu, se dramaticky snížil počet nejmenších dětí v zdravotnických dětských domovech pro děti tří let věku.

Celkový počet dětí ve státní péči ale bohužel poměrně významně vzrostl. Hlavní příčinou je nárůst v počtu dětí primárně ohrožených zanedbáváním (nedostatky v péči) ve státem regulované náhradní péči o více než 6 tisíc (počet dětí s náročným chováním a zdravotním postižením ve státní péči se naopak snížil).

Prevence ohrožení dítěte, zejména ohrožení plynoucího ze zanedbávání a nedostatků v péči, zůstává Achillovou patou systému. Pro to, aby došlo ke snížení vysoké míry traumatizace dětí, odebírání dětí z rodin i vážného neúspěchu ve vzdělávání, je nezbytné:

  1. pokračovat v posilování krajských sítí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a umožnit jim (skrze dofinancování práce s vybranými rodinami) poskytovat podporu zvláště ohroženým rodinám v dostatečné intenzitě,
  2. přijmout zákon a podpoře v bydlení a zajistit adekvátní kapacity azylových domů tam, kde jsou nedostatečné, a zároveň zajistit azylové domy poskytující ubytování celým rodinám,
  3. výrazně posílit fungování škol v prevenci ohrožení dítěte zanedbáváním a nedostatky v péči,
  4. významně rozšířit síť středisek výchovné péče a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež tam, kde je slabá,
  5. pokračovat v rozvoji rané péče a odlehčovacích a dalších služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.